Generali Providencia Biztosító

Aláírásra került a Generalival a biztosítási szerződés, mely felelősségbiztosításra és munkajogi jogvédelemre terjed ki.


A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2016. 02. 24. 00:00 óra

(Ezen időpont előtti eseményre NEM terjed ki a jogvédelem!)

Jogvédelem az EVDSZ tagok részére

A LIGA-Generali együttműködési megállapodás keretében, az EVDSZ jogvédelmi és felelősség biztosítást kötött teljes tagsága részére.

A biztosítás az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

Munkajogi jogvédelmi biztosítás

1. Jogvitára szakosodott ügyvéd ajánlása

2. A jogi eljárás költségeinek megtérítése, amely tartalmazza az alábbiakat:

 • a biztosítottat képviselő ügyvéd megbízási díja,

 • a bírósági, hatósági eljárás illetéke, és egyéb jogi költsége (tanú- és szakértői díj, tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége) valamennyi fokon, amennyiben a biztosított köteles ezek megfizetésére,

 • a biztosított (részleges vagy teljes) pervesztessége esetén a jogerős bírósági határozatban a biztosítottat terhelő perköltség térítése,

 • a biztosítottat megillető végrehajtási jogcím meglétét követően, a végrehajtás költsége két végrehajtási kísérlet erejéig,

 • a biztosított útiköltsége a szerződés feltételei szerint.

3. Óvadék

A biztosító – az óvadékra megállapított összeg erejéig – megelőlegezi a biztosított előzetes letartóztatásának megszűntetése érdekében, a biztosított terhére megállapított óvadékot.


Munkavállalói felelősségbiztosítás

A biztosítás mentesíti a biztosítottat, mint munkavállalót

 • olyan személyi sérüléses és dologi károk megtérítése alól, amelyeket a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével, gondatlanul okozott és mely kárért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik, valamint

 • sérelemdíj megfizetése alól, feltéve, hogy a biztosított a munkaviszonyával összefüggésben a munkáltató személyiségi jogát megsértette és a személyiségi jog megsértése olyan személyi sérüléses vagy dologi kárt okozó magatartással áll közvetlen összefüggésben, amelyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Biztosítási összegek

Munkajogi jogvédelmi biztosítás: 2.000.000 Ft/biztosítási esemény/ biztosított és 4.000.000 Ft/év/biztosított

Munkavállalói felelősségbiztosítás: 2.000.000 Ft/biztosítási esemény/biztosított és 4.000.000 Ft/év/biztosított

A teljes szerződésre (jogvédelmi biztosításra és felelősségbiztosításra összesen) legfeljebb 100.000.000 Ft/év

Gyakorlati tudnivalók

A káresemény bekövetkezését követően négy hónap áll rendelkezésre a bejelentéshez, melyet a biztosítottnak a tagszakszervezet felé kell megtennie.

A biztosító felé a bejelentést kizárólag írásos formában a tagszakszervezet teszi meg a munkavállaló jelzése alapján a következő e-mail címre: jogvedelem@generali.hu, másolatban: javorkabt@generalimail.hu, valamint gabor.potocska@gmail.com

A bejelentéshez szükséges:

a bejelentő formanyomtatvány mely a mellékletből is letölthető.

EVDSZ tagsági kártya másolata,

amennyiben rendelkezésre áll: kárjegyzőkönyv, végzés, bér visszatartási nyilatkozat, egyéb peres dokumentáció.

Jogi képviseletre a biztosító jelöl ki szakjogászt, vagy a szakszervezet javasol szakjogászt, akivel a biztosító szerződik.

A kárrendezés átutalással történik a munkavállaló bankszámlájára, vagy a cég számlájára a munkavállaló nevében, megelőzve a bérletiltást.

A jogi folyamatról a munkavállaló levélben a tagszervezet e-mailben kap visszajelzést.

A bejelentést követő 3 munkanapon belül a jogvedelem@generali.hu e-mail címről visszajelzés érkezik a bejelentőnek.

Amennyiben ez nem történik meg, azt kérjük jelezzék Jávorka Ferencnek.

Bármilyen további információ esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Generali biztosító munkatársával az alább található elérhetőségeken!

További kedvezményként az EVDSZ tagok a következő Generali termékekből köthetnek kedvezményes biztosítást:

 • Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás
 • Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás
 • új Házőrző otthon- és életmód biztosítás
 • Pajzs munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás

 

A Generali Providencia Biztosító számos szolgáltatását nyújtja kedvezményesen tagjainknak.

A részletekért kérjük keresse kapcsolattartónkat:

Jávorka Ferenc

Telefon: +36 30 5307 307

email: javorkabt@generalimail.hu

Letölthető dokumentumok
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok