Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete
VIMÉSZ
Cím:
2800 Tatabánya Vájár köz 2.
Tisztségviselő:
Kovács Ferenc
Tatabánya
Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete

Általános meghatározások

  • A szervezet neve: Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete (VIMÉSZ).
  • Székhelye: 2800 Tatabánya, Vájárköz 2.
  • Postacíme: 2803 Tatabánya, Pf.:3129
  • A szervezet emblémája: Fogaskerék, benne villám.
  • Működési területe: A Vértesi Erőmű Rt. és az MVM Rt. által alapított jogutód gazdasági szervezet, Tatabánya Erőmű Kft. az általuk létrehozott gazdasági szervezet és a fent nevezett egységekből kiszervezésre került munkavállalók, továbbá a Tatabánya Erőmű Kft-ből kiszervezett munkavállalók az MVM GTER Zrt. és OVIT Zrt. területei.
  • Jogi személy: Villamosenergiai-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Oroszlányi Erőmű, valamint a LIGA VHSZ középszintű szervezete VIMÉSZ érdekvédelmi szervezetének Tatabánya Erőmű Alapszervezeteinek jogutódja.

 


A VIMÉSZ működésének és tevékenységének alapelvei

A Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete továbbiakban (VIMÉSZ) a Tatabánya Erőmű Kft., az MVM GTER Zrt. és az OVIT Zrt. munkavállalóinak önkéntes akaratából létrehozott, egységes, önálló érdekvédelmi szervezete, amely a szolidaritás elve alapján képviseli és minden törvényes eszközzel, érvényesíti a munkavállalók gazdasági, szociális, munkajogi és kulturális érdekeit, érdekvédelmet nyújt tagjai számára és önsegélyező tevékenységet folytat.
A VIMÉSZ működése azokra a demokratikus formákra épül, (demokratikus választás és képviselet, alulról felfelé történő építkezés, önrendelkezés és önálló képviselet, egymás iránti szolidaritás elve) amelyek érvényre juttatják a tagság érdekképviseletét, és kizárják az antidemokratikus eljárásokat.

A VIMÉSZ tevékenységét az Alkotmány, a mindenkori érvényben lévő magyar jogszabályok, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt jogok, és jelen Alapszabály értelmében fejti ki. Tevékenysége a széles körű nyilvánosságra épül, melynek során a többségi vélemény érvényesítése mellett a kisebbségi vélemény kifejezését, képviseleti lehetőségeit is biztosítja.

A VIMÉSZ működésében, tevékenységében egyaránt nyitott más hazai és nemzetközi szakszervezet irányában. A tagság érdekének képviseletében és érdekvédelmében kész más szakszervezeti szerveződéssel a kölcsönösség, a szuverenitás és a szolidaritás elve alapján szövetségre lépni. Ezen megállapodások minden esetben az Alapszabály mellékletét képezik.

A VIMÉSZ mind működésében, mind tevékenysége során a politikai pártoktól független szervezet. A VIMÉSZ nem kíván semmiféle pártpolitikai csatározásban részt venni, magát független érdekvédelmi szervezetnek tekinti. Magasabb szintű ágazati, vagy országos szakszervezeti tömörüléshez történő csatlakozásról a Közgyűlés, illetve annak felhatalmazása alapján az Ügyvivő Testület jogosult dönteni.


A VIMÉSZ célja és feladata

  1. A VIMÉSZ célja: tagságának érdekképviselete és érdekvédelme a szolidaritás megteremtése és megőrzése.
  2. A VIMÉSZ feladata: feltárni és képviselni tagjai gazdasági, munkajogi, szociális és kulturális érdekeit, önsegélyező tevékenységet ellátni, védeni a tagságnak, mint munkavállalóknak a jogszabályokban biztosított jogait. Ennek érdekében élnie kell mindazon jogosítványokkal, melyet a jogszabályok, a kollektív szerződések és egyéb szabályzatok, megállapodások a szakszervezet számára biztosítanak.
  3. A VIMÉSZ tisztában van azzal, hogy tagjai és támogatói az erőmű biztonságos üzemeltetése szempontjából az emberi tényező vonatkozásában meghatározó jelentőséggel bírnak. Ennek tudatában fellép minden, a biztonságos üzemeltetést segítő szervezeti, műszaki, oktatási, dokumentációjavítással kapcsolatos, stb. intézkedés mellet, illetve érdekében, tekintet nélkül arra, hogy a kezdeményezés a menedzsment, a hatóság, vagy tagjainak köréből származik.


A VIMÉSZ érdekvédelmi szakszervezet történeti visszatekintése

Szervezetünk a Tatabányai Fűtőerőműben 1996. október 4-én Vért Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (VÉRT MÉSZ) néven, a PArt MÉSZ szervezet segítségével alakult meg. Az alapító ülésen 36 fő részvételével megalakított érdekvédelmi szervezet - a Vért-en belüli erőműves szakmakultúra műszakos munkavállalóit képviselő - alternatív érdekvédelmi szervezetként jött létre. A VÉRT MÉSZ felsőbb kapcsolat rendszerének kialakítása során a villamosenegia-ipar középszintjén a LIGA VHSZ-hez, országos szinten pedig a LIGA konföderációhoz csatlakozott. Az új szervezet a felsőbb kapcsolat rendszerével közép és konföderációs szinten gyorsan felfutott, rövid időn belül elismerté vált és kivívta magának a tárgyalóasztalnál való részvételét. Helyi szintű környezetünkben, azonban nem volt könnyű elismertetni szervezetünket. A Munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek folytonos ellenállásába ütköztünk, számtalan konfliktushelyzet bejelentésével kerültünk csak a tárgyaló asztalhoz. A VÉRT MÉSZ életének első négy évére, ezért a mai napig hőskorként tekintünk vissza.

A következő ötéves időszakban az egyéni konfliktushelyzetek bejelentése helyett a párbeszéd volt a jellemzőbb. Az erőműves és bányász szakmakultúrát képviselő reprezentatív szakszervezetek a VÉRT MÉSZ-t meghívták, a Vért-ben működő Koordinációs Bizottság oldalági egyeztető üléseire és a munkáltatóval történő tárgyalásokra. Ettől kezdve a Koordinációs Bizottságban az erőműves szakmakultúrát képviselő reprezentatív DUVISZ szakszervezetet erősítve, együttműködés kezdődött el a két szervezet között.

Szervezetünk életében a nagy változások 2004. évben kezdődtek. A Tatabányai Fűtőerőművet környezetvédelmi felújítással és egy gázmotoros erőmű építésének beruházásával tovább fejlesztették. A Bánhidai Erőmű környezetvédelmileg nem újult meg, így az 2004. december 31.-én bezárásra került, mely által tagságunk egyharmadát elveszítettük. A beruházott és felújított fűtőerőmű 2004. szeptember 01-én a Vért-ből kivált és új társaságként, Tatabánya Erőmű Kft. (TE Kft.) néven működött tovább. A kiválás során, a telephelyen dolgozó munkavállalók egy része végkielégítéssel létszámleépítésre került, egy része pedig átszervezéssel az anyacégnél maradt, mely változásokkal is taglétszámot veszítettünk. A Vért-ből történő kiválás a szervezet névváltozását hozta magával, ami VIMÉSZ-re módosult.
A tatabányai telephelyen maradt 113 munkavállaló a DUVISZ és a VIMÉSZ szervezetek között nem csak létszámilag, ha nem szakszervezeti rétegképviselet szempontjából is megosztott volt. A TE Kft. munkavállalóinak helyi képviseletére a két szervezet
2004. 12. 12-én Együttműködési Megállapodást írt alá és közös Tárgyaló Delegációt hozott létre. A megállapodás a jövőt tekintve, már tartalmazta a tatabányai telephelyen az „egy szakszervezeti modell” létrehozásának kidolgozását. A VIMÉSZ 2006. 12. 12-én tartott közgyűlésén a tagság és a DUVISZ részéről elfogadásra került az „egy szakszervezeti modell” megállapodása és annak alapszabálya. A megállapodás értelmében a későbbiek során a szakszervezetek:
- A VIMÉSZ a LIGA és LIGA VHSZ tagságát megtartva, 2007. februárban belépett a VDSZSZ szövetségbe is, mellyel konföderációkat és a villamos iparágban középszintű szövetségeket hidalt át. A VIMÉSZ a közösen elfogadott Tatabánya Erőmű Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete (TEMÉSZ) nevet áprilisban cégbíróságilag bejegyeztette. A DUVISZ a tatabányai telephelyén lévő tagjait és létszámarányos vagyonrészüket TEMÉSZ-nek átadta. A TEMÉSZ 2007 novemberében teljes körű tisztújító választást hajtott végre az új szervezetben.
Példaértékűnek és bátor lépésnek tartjuk az „egy szakszervezeti modell” létrehozásában a két szakszervezet együttműködését. Úgy gondoljuk, hogy ezzel elősegítettük és felgyorsítottuk azokat a jó irányú folyamatokat, melyek a későbbiekben a VDSZSZ és a LGA VHSZ életében bekövetkeztek.

A TEMÉSZ 2008-ban újbóli változásokon ment keresztül. Az MVM Zrt. Igazgatóságának 2007. február 21-én meghozott 7/2007 (II..21.) számú határozata értelmében az MVM GTER Kft. Zrt.-vé történő átalakításával, egy „Új Termelő Társaság” létrehozását irányozta elő, melybe az MVM Zrt. többségi tulajdonában lévő szénhidrogén tüzelésű fűtőerőművek üzemeltetői létszámát az MVM GTER Zrt.-be kellett kiszervezni. Az átalakulás így főként az MVM Észak-Buda Projekt Kft. és a TE Kft. munkavállalóit érintették. Az MVM GTER Zrt. létrejöttével az új társaságban szakszervezet képviseleti szempontból - hasonló helyzet állt elő, mint a 2004-ben a TE Kft-nél - a munkavállalók érdekvédelmét a VIKSZ és a TEMÉSZ látta el. A két szakszervezet vezetése és tagsága egyetértettek abban, hogy az MVM GTER Zrt-ben a hatékonyabb érdekvédelmi munka és annak minőségi javulásának eredményessége szempontjából, célszerű az érdekképviseletet „egy szakszervezeti modell” létrehozásával megvalósítani. Az MVM GTER Zrt-ben működő két szakszervezet között 2008. 08. 16-án Megállapodás jött létre az „egy szakszervezeti modell” létrehozásáról. A megállapodás értelmében a későbbiek során a szakszervezetek:
- A VIKSZ az MVM GTER Zrt-ben lévő tagságát és létszámarányos vagyonrészüket TEMÉSZ-nek átadta. A TEMÉSZ az MVM GTER Zrt-ben felvállalta az érdekvédelem ellátását, a szervezetének vezetésében az új tagság képviseletére – területi lefedettség elvén - tisztségviselői helyeket biztosított.
A VÉRT MÉSZ megalakulása óta tizenkét és félév telt el, mely nem mondható hosszúnak, de a történések alapján rövidnek sem. Aki ezt a történeti visszatekintést végig olvassa, már abba is belefárad, de az érdekvédelem egy folytonos harc, melyhez erős hit és kitartás kell, ami a TEMÉSZ érdekvédelmi szervezet tagságában és vezetésében meg van.

2008. április 01-én kiszervezett tatabányai munkavállalók az MVM GTER Zrt. és az OVIT Zrt. társaságokból 2009. július 01-én visszaszervezésre kerültek a TE Kft-be. A visszaszervezés után így maradt továbbra is tagságunk az MVM GTER Zrt-ben. A helyi tagság és az Ügyvivő Testületünk a korábban kialakított modell fenntartása mellett döntött. Ennek megfelelően a működésünket alapszabályilag módosítottuk, úgynevezett „fedő- ernyő” szervezetként való működésre. A kialakított új szervezeti formának a régi név már nem felelt meg. Az elnevezésünkben a Tatabánya Erőmű meghatározást, a Villamosenergia-ipari meghatározásra cseréltük (Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete, VIMÉSZ).

Az MVM Zrt. és a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az ELMIB Energetikai Zrt. között 2009. március 18-án szerződést írtak alá a TE Kft. értékesítésére. 2010. február 10-én megtörtént a Tatabánya Erőmű Kft. privatizációja, ezzel új fejezet kezdődött az életünkben.


A VIMÉSZ érdekvédelmi szervezet eredményei, amikre igazán büszkék vagyunk


A Vért-ben, a Munkáltató és a VÉRT MÉSZ között 2001-ben hosszan tartó, éles vita alakult ki a folytonos műszakos munkarendben dolgozó munkavállalók éves többlet munkavégzésének kérdésében. A hétköznapi fizetett ünnepek után járó pótpihenő napok elismertetésével a műszakos és reggeles munkavállalók éves munkaidőkerete azonos lett, mely az érintett munkavállalók részére éves szinten, átlagban 7-8 pihenő napot jelentett.

A Vért-ben, az erőműves szakma kultúrában egy bértarifa táblázat kialakításának tárgyalásai még 2001-ben kezdődtek el. A táblázatban szereplő munkaköri besorolások, a bérkategória minimum értékek, és azok időbeni felfejlődésének meghatározása közel féléves tárgyalás sorozatot igényelt a munkáltatóval. A bértarifa táblázat pénzbeli működtetésének vitája áthúzódott a 2002. évi bértárgyalások időszakára és az álláspontok bemerevedtek. A VÉRT MÉSZ konfliktushelyzetet jelentett be a munkáltatónak, amelyhez DUVISZ társszakszervezet is csatlakozott és közös sztrájkbizottságot állítottunk fel Az összefogás erejével komoly eredményt értünk el:
- A bértarifa táblázat 37 000 Ft-os működtetése az erőműves munkavállalók számára átlagban 20%-os keresetszínvonal növekedést jelentett. A vitaminpénztári befizetést
3000 Ft-ról 8000 Ft-ra emelte a Munkáltató.

A TE Kft-ben, 2005-ben az éves bértárgyalások során a két szakszervezet közös Tárgyaló Delegációja úgynevezett bérstruktúra kialakítását kezdeményezte, melyhez bérrendezést párosítottunk. A munkáltatóval történő egyeztetések során a bérstruktúra kialakításában a felek álláspontja nagyon közeli volt egymáshoz. Az új bérstruktúra felállítása és bevezetése átlagban 19,6%-os keresetszint fejlődést eredményezett a munkavállalók számára.

A TE Kft-ben, 2005-ben Vért-ből hozott Kollektív Szerződést a munkáltatóval több hónapos egyeztetések eredményével a TE Kft arculatára formáltuk.

A TE Kft-ben, 2005-ben a Munkáltató és a Tárgyaló Delegáció közös elhatározásából érdekeltségi rendszer kidolgozására került sor. Az érdekeltségi rendszer bevezetésének pénzügyi forrása a betegállományos anomáliákból keletkezett rengeteg túlóra igény, a feleslegesen kifizetett készenléti pénzek, stb., melyek mind apasztották a mozgóbért.
A munkavállalók lényegében a mozgóbér megtakarítására lettek ösztönözve oly módon, hogy a kialakított feltétel rendszerben érdekelté lettek téve. A megtakarított mozgóbér kifizetésének módja a megállapodásban leszabályozásra került. Az érdekeltségi rendszer bevezetésével elmondható, hogy Tatabányán a munkavállalók az éves keresetükért napi 8 órát dogoznak.

A TE Kft-ben, 2006-ban a szociális rendszert megreformáltuk A régi igazságtalan és egyenlőtlen elosztású rendszer helyett - a munkáltatóval együttműködve - kidolgoztuk a Cafetéria rendszerét, mely 2007-től bevezetésre került.

A TE Kft-ben, a 2008. 04. 01-én az MVM GTER Zrt-be és az MVM OVIT Zrt-be történt kiszervezések során mindkét munkáltatóval Foglakoztatási Megállapodást kötöttünk. Az aláírt megállapodások a kiszervezett munkavállalók tovább foglalkoztatásukra, béreikre, szociális juttatásaik megőrzésére garanciát nyújtottak.

A VIMÉSZ taglétszámát tekintve a TE Kft-ben dolgozó összes munkavállalóit figyelembe véve 90%-os. A szakszervezet szervezettségével soha nem lehetünk elégedettek, abban mindig van tenni való. A tatabányai telephely 90%-os szervezettségével sem lehetünk elégedettek, annál fogva sem, mert még mindig vannak „ingyen utazók”, akik csak szó nélkül, csendben, a szakszervezet közösségének hasznát élvezik, de annak munkájában, vagy tagságuk anyagi áldozatvállalásával sem hajlandók kivenni részük.

Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete